Svinø Forsamlingshus

 

Svinø Forsamlingshus:

2. Formål. Foreningens formål er at drive og opretholde Svinø Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforeningen. Og udlejes kun til medlemmer

Formand og kasserer er Birgitte Bagger Christensen Svinøvej 148 4750 Lundby 40854616

Forsamlingshuset kan lejes til private fester og arrangementer. Henvendelse til formanden.  Bestyrelsen for forsamlingshuset arrangerer Dilettant og en årlig høstfest i september måned, forsamlingshuset er ligeledes sammen med borgerforeningen om fællesspisninger m.m.

 Forsamlingshuset  danner også ramme om en stor del af de sociale aktiviteter der finder sted på Svinø.

For et beskedent beløb PT 100 kr. årlig er du medlem og støtter forsamlingshuset og har stemmeret ved generalforsamlingen.


Betaling sker ved overførsel til reg.nr. 6060 konto nr. 4603369 med angivelse af navn, adresse og e-mail, samt evt. mobiltelefon nr.

 Med venlig hilsen
Svinø forsamlingshus


 

 


 

 

VEDTÆGTER

for

Foreningen

Svinø Forsamlingshus    

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Foreningen Svinø Forsamlingshus. Foreningens adresse er Svinø vej 127, Svinø 4750 Lundby

2. Formål. Foreningens formål er at drive og opretholde Svinø Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforeningen. Og udlejes kun til medlemmer.

3. Medlemmer. Medlemskabet er personligt på navn. Enhver myndig borger, en forening eller lovlig organisation, kan optages som medlem. Dog skal forretningsudvalget godkende ethvert medlems optagelse i foreningen. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et medlemsbevis. Medlemsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv, eller på anden måde. En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab. Medlemskontingentet opkræves af foreningens kasserer i november måned. Er et medlem i kontingent restance, d.v.s. betales kontingentet ikke i november måned efter påkrav, kan bestyrelsen skriftligt opfordre medlemmet til, at betale kontingent i løbet af 14 dage. Ethvert medlem som ikke inden 1. oktober har udmeldt sig af foreningen, skal betragtes som medlem for det følgende regnskabsår. Et medlem har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller på at få afkast af forsamlingshusets værdi.

4. Generalforsamlinger. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af første kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker i et udbredt lokalt blad efter bestyrelsens bestemmelse, samt på Svinøweb.dk. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før. Regnskabet skal, i revideret stand, ligge til eftersyn for foreningens medlemmer hos kassereren i mindst 8 dage før generalforsamlingen, og kan rekvireres på mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, stemmetæller.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, samt godkendelse.

4. Kassererens fremlæggelse af budget for det næste regnskabsår, samt godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Vedtagelse af kontingent for det næste år.

7. Valg af:  a) bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 2, i lige år 3,

b) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

c) 2 bilagskontrollører for 2 år, på valg forskudt,

d) 1 bilagskontrollørsuppleant for 1 år,

8. Eventuelt.            Intet kan besluttes herunder

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetællere Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlinger, men uden stemmeret. Der kan max. være 1 bestyrelsespost pr. husstand.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 25 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

5. Bestyrelsen.  Inden for rammerne a) af den gældende retstilstand, b) af disse vedtægter og c) af generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål. Bestyrelsen har ansvaret for forsamlingshusets rette brug og drager omsorg for såvel huset som omgivelsernes vedligehold.

6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år.  Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder, så ofte det findes nødvendig, dog minimum 4 gange årligt. Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan vederlagsfrit låne forsamlingshuset til EGNE private fester. Dog skal der betales for forbrug, rengøring etc.

Ved arrangementer der afholdes af Forsamlingshuset betaler bestyrelsesmedlemmer ikke for indgang og mad. Dette inkluderer ikke drikkevarer.

7. Økonomi, regnskab og revision. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 bilagskontrollører til at revidere regnskabet og 1 bilagskontrollørsuppleant til at indtræde i en bilagskontrollørers fravær.  Af et evt. overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlemsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales. Kassereren er ansvarlig for, at der findes en, til enhver tid, ajourført medlemsliste.

8. Tegning. Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen kan optage driftslån på op til 25 % af den offentlige ejendomsværdi mod pant i forsamlingshuset. Låneoptagelse og pantsætning derudover og evt. køb eller salg af fast ejendom kræver en generalforsamlingsbeslutning.

9. Hæftelse. Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelses-medlem, valgt bilagskontrollører eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

10. Medlemskab, rettigheder og pligter. Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen.   Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, mortificerer bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i medlems-protokollen. Tilsvarende sker mortifikation ved dødsfald, ved mere end et års kontingentrestance eller ved udmeldelse. Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette.  Ved medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt for en generalforsamling.  En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor. 

11. Vedtægtsændringer En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja og nejstemmer.

12. Foreningens opløsning. Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr. brev med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse.  Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja og nej stemmer. 

13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler overgår til almennyttige kulturelle formål i Svinø sogn og tilstødende sogne.  Til for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

14. Ikrafttrædelse.   Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 13.12.2012.  Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, Foreningen Svinø Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet foreningen Svinø Forsamlingshus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for foreningen hidtidige forpligtelser og gæld. 

Således vedtaget på generalforsamlingen

Den 25.3.2015

Underskrives af dirigent og referent