Svinø Forsamlingshus

 

Svinø Forsamlingshus:

2. Formål. Foreningens formål er at drive og opretholde Svinø Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforeningen. Og udlejes kun til medlemmer

Formand og kasserer er Birgitte Bagger Christensen Svinøvej 148 4750 Lundby 40854616

Forsamlingshuset kan lejes til private fester og arrangementer. Henvendelse til formanden.  Bestyrelsen for forsamlingshuset arrangerer Dilettant og en årlig høstfest i september måned, forsamlingshuset er ligeledes sammen med borgerforeningen om fællesspisninger m.m.

 Forsamlingshuset  danner også ramme om en stor del af de sociale aktiviteter der finder sted på Svinø.

For et beskedent beløb PT 100 kr. årlig er du medlem og støtter forsamlingshuset og har stemmeret ved generalforsamlingen.


Betaling sker ved overførsel til reg.nr. 6060 konto nr. 4603369 med angivelse af navn, adresse og e-mail, samt evt. mobiltelefon nr.

 Med venlig hilsen
Svinø forsamlingshus


 

Nedenstående forslag til vedtægtsændring til genneralforsamlingen 9. juni, kan hentes som PDF fil  her.

 

Svinø Forsamlingshus, generalforsamling den 9. juni 2021       Ændringsforslag til vedtægter

Generelt: Der i alle paragraffer indsat paragraftegn.

Gældende vedtægter

Forslag

Bemærkninger/Forklaring

VEDTÆGTER

for

foreningen

Svinø Forsamlingshus

VEDTÆGTER

for

foreningen

Svinø Forsamlingshus

Forsiden – uændret

I. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Foreningen Svinø Forsamlingshus. Foreningens adresse er Svinø- vej 127, Svinø 4750 Lundby

§ I. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Foreningen Svinø Forsamlingshus. Foreningens adresse er Svinø- vej 127, Svinø 4750 Lundby

Uændret bortset fra indsættelse af §

2. Formål. Foreningens formål er at drive og opretholde Svinø Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforeningen. Og udlejes kun til medlemmer.

§ 2. Formål. Foreningens formål er at drive og opretholde Svinø Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforeningen. Forsamlingshuset udlejes kun til medlemmer.

Ubetydelig sproglig ændring i sidste linje.

3. Medlemmer. Medlemskabet er personligt på navn. Enhver myndig borger, en forening eller lovlig organisation, kan optages som medlem. Dog skal forretningsudvalget godkende ethvert medlems optagelse i foreningen. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et medlemsbevis. Medlemsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv, eller på anden made. En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab. Medlemskontingentet opkræves af foreningens kasserer i november måned. Er et medlem i kontingent restance, d.v.s. betales kontingentet ikke i november måned efter påkrav, kan bestyrelsen skriftligt opfordre medlemmet til, at betale kontingent i løbet af 14 dage. Ethvert medlem som ikke inden 1. oktober har udmeldt sig af foreningen, skal betragtes som medlem for det følgende regnskabsår. Et medlem har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller på at få afkast af forsamlingshusets værdi.

§ 3. Medlemmer. Medlemskabet er personligt på navn. Enhver myndig borger, forening eller lovlig organisation kan optages som medlem. Ethvert medlem, som ikke inden 1. oktober har udmeldt sig af foreningen, betragtes som medlem det følgende regnskabsår.  En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et årskontingent. Medlemskontingentet opkræves af foreningens kasserer i november måned. Er et medlem i kontingent restance, d.v.s. betales kontingentet ikke i november måned efter påkrav, kan bestyrelsen skriftligt opfordre medlemmet til at betale kontingent i løbet af 14 dage Betales kontingent fortsat ikke, annulleres medlemsskabet. Fornyet medlemskab kan opnås, hvis der igen betales kontingent. Et medlem har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller på at få afkast af forsamlingshusets værdi.

Forretningsudvalget findes ikke. Er derfor slettet.

 • Medlemsbevis findes heller ikke. Er slettet.
 • Uklarhed vedr. Medlemmer i kontingentrestance. Ifølge nuværende vedtægter er medlemmer, der ikke melder sig ud inden den 1. oktober automatisk medlem det følgende regnskabsår. Gælder det også medlemmer, der ikke har betalt kontingent? I vedtægtsforslaget bliver medlemsskabet annulleret, hvis man ikke betaler kontingent.
 • Desuden ubetydelige sproglige ændringer

4. Generalforsamlinger. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af første kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker i et udbredt lokalt blad efter bestyrelsens bestemmelse, samt på Svinøweb.dk. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før. Regnskabet skal, i revideret stand, ligge til eftersyn for foreningens medlemmer hos kassereren i mindst 8 dage før generalforsamlingen, og kan rekvireres på mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, stemmetæller.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, samt godkendelse.

4. Kassererens fremlæggelse af budget for det næste regnskabsår, samt godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Vedtagelse af kontingent for det næste år

7. Valg af:         a) bestyrelsesmedlemmer for 2 år,

i ulige år 2, i lige år 3,

b) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

c) 2 bilagskontrollører for 2 år, på valg forskudt,

d) 1 bilagskontrollørsuppleant for 1 år.

8. Eventuelt.   Intet kan besluttes herunder

§ 4. Generalforsamlinger. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af første kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker på sociale medier efter bestyrelsens bestemmelse, samt på Svinøweb.dk. Forslag fra medlemmer til behandling afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab skal ligge til eftersyn for foreningens medlemmer hos kassereren i mindst 8 dage før generalforsamlingen, og kan rekvireres på mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, stemmetæller.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, samt godkendelse.

4. Kassererens fremlæggelse af budget for det næste regnskabsår, samt godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Vedtagelse af kontingent for det næste år

7. Valg af:         a) bestyrelsesmedlemmer for 2 år,

 i ulige år 2, i lige år 3,

b) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

c) 2 bilagskontrollører for 2 år, på valg forskudt,

d) 1 bilagskontrollørsuppleant for 1 år.

8. Eventuelt.   Intet kan besluttes herunder

 • Igen uklarhed: I de nuværende vedtægter står der under generalforsamlinger: ”Ved valg af flere personer i en afstemning…”. Hvad så, hvis der kun skal vælges en person? Er ændret i forslaget, så der ikke er tvivl. 
 • Ændring vedr. medier, der benyttes ved indkaldelse til generalforsamling.
 • Desuden ubetydelige sproglige ændringer

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetællere Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive i stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlinger, men uden stemmeret. Der kan max. være 1 bestyrelsespost pr. husstand.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 25 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetællere Beslutninger om sager optaget på dagsordenen, herunder valg til bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt, medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlinger, men uden stemmeret. Der kan max. være 1 bestyrelsespost pr. husstand.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 25 medlemmer skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der. Procedure for indkaldelse, afstemning og referat er som for en ordinær generalforsamling.

Præcisering vedr. ekstraordinær generalforsamling

5. Bestyrelsen. Inden for rammerne a) af den gældende retstilstand, b) af disse vedtægter og c) af generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål. Bestyrelsen har ansvaret for forsamlingshusets rette brug og drager omsorg for såvel huset som omgivelsernes vedligehold.

§ 5. Bestyrelsen. Inden for rammerne a) af den gældende retstilstand, b) af disse vedtægter og c) af generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål. Bestyrelsen har ansvaret for forsamlingshusets rette brug og drager omsorg for såvel huset som omgivelsernes vedligehold.

Uændret bortset fra indsættelse af §

6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år. Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder, så ofte det findes nødvendig, dog minimum 4 gange årligt. Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan vederlagsfrit låne forsamlingshuset til EGNE private fester. Dog skal der betales for forbrug, rengøring etc.

Ved arrangementer der afholdes af Forsamlingshuset betaler bestyrelsesmedlemmer ikke for indgang og mad. Dette inkluderer ikke drikkevarer.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der e vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år. Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder, så ofte det findes nødvendigt, dog minimum 4 gange årligt. Bestyrelsen fører protokol over behandlede sager og trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan vederlagsfrit låne forsamlingshuset til EGNE private fester. Dog skal der betales for forbrug, rengøring etc.

Ved arrangementer der afholdes af Forsamlingshuset betaler bestyrelsesmedlemmer ikke for indgang og mad. Dette inkluderer ikke drikkevarer.

Mindre sproglige ændringer uden betydning

7. økonomi, regnskab og revision. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 bilagskontrollører til at revidere regnskabet og 1 bilagskontrollørsuppleant til at indtræde i en bilagskontrollørs fravær. Af et evt. overskud sker henlæggelser tit vedligeholdelse og lign, angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlemsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales. Kassereren er ansvarlig for, at der findes en, til enhver tid, ajourført medlemsliste.

§ 7. økonomi, regnskab og revision. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 bilagskontrollører til at revidere regnskabet og 1 bilagskontrollørsuppleant til at indtræde i en bilagskontrollørs fravær. Af et evt. overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lign, angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne.

 • Sproglig ændring uden betydning.
 • Slettet oplysninger vedr. medlemsbeviser, der jo ikke findes mere.

8. Tegning. Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen kan optage driftslån på op til 25 % af den offentlige ejendomsværdi mod pant i forsamlingshuset. Låneoptagelse og pantsætning derudover og evt. køb eller salg af fast ejendom kræver en generalforsamlingsbeslutning.

§ 8. Tegning. Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen kan optage driftslån på op til 25 % af den offentlige ejendomsværdi mod pant i forsamlingshuset. Låneoptagelse og pantsætning derudover og evt. køb eller salg af fast ejendom kræver en generalforsamlingsbeslutning.

Uændret bortset fra indsættelse af §

9. Hæftelse. Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt bilagskontrollører eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

§ 9. Hæftelse. Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt bilagskontrollører eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

Uændret bortset fra indsættelse af §

10. Medlemskab, rettigheder og pligter. Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen. Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, mortificerer bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i medlems-protokollen. Tilsvarende sker mortifikation ved dødsfald, ved mere end et års kontingentrestance eller ved udmeldelse. Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette. Ved medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt for en generalforsamling. En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.

§ 10. Medlemskab, rettigheder og pligter. Kassereren er ansvarlig for, at der til enhver tid findes en ajourført manuel eller elektronisk medlemsliste over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen, således at den nye adresse kan indføres i medlemslisten. Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, annulleres medlemskabet ved dateret notat i medlemslisten.  Tilsvarende sker annullering ved dødsfald, ved kontingentrestance eller ved rettidig udmeldelse. En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.

 • ”Bestyrelse” ændret til ”kasserer”
 • ”Protokol” ændret til ”medlemsliste”
 • ”mortificerer” og ”mortifikation” ændret til ”annullerer” ”annullering”.
 • Oplysninger om udmelding og rabat i leje slettet. Udmelding fremgår af § 3, og rabat på leje ydes ikke.

11. Vedtægtsændringer. En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja og nejstemmer.

§ 11. Vedtægtsændringer. En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægter, når det af mødeindkaldelsen fremgår, at der er forslag til vedtægtsændringer samt hvor medlemmerne kan se forslaget indeholdende sammenligning med de hidtidige vedtægter.   Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring.  Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja og nej stemmer.

Stor sproglige ændringer. Dog er der ikke ændret ved formålet med paragraffen.  

12. Foreningens opløsning. Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr. brev med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja og nej stemmer.

§ 12. Foreningens opløsning. Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke ser mulighed for at drive forsamlingshuset videre, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med valg af evt. ny bestyrelse eller ophør og salg af forsamlingshuset på dagsordenen. Indkaldelsen skal ske i brev til samtlige medlemmer, hvori bestyrelsen redegør for situationen.

Lykkes det ikke at vælge en ny bestyrelse, kan opløsning af foreningen vedtages med almindeligt flertal af summen af afgivne ja og nej stemmer, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.  Hvis dette ikke er tilfældet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om ophør samt salg kan træffes med almindeligt flertal af summen af afgivne ja og nej stemmer.

Ifølge de nuværende vedtægter kan foreningen kun opløses, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Det kan i praksis betyde, at foreningen ikke kan nedlægges, hvis det bliver aktuelt.

Derfor forslag om, to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor der på den sidste bare skal være flertal blandt de fremmødte for en nedlægning

13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler overgår til almennyttige kulturelle formål i Svinø sogn og tilstødende sogne. Til for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

§ 13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, overgår evt. overskydende midler til almennyttige kulturelle formål i Svinø sogn og tilstødende sogne samt til foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

Kun mindre og ubetydelige sproglige ændringer.

14. Ikrafttrædelse. Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 13.12.2012. Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, Foreningen Svinø Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet foreningen Svinø Forsamlingshus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for foreningen hidtidige forpligtelser og gæld.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25.3.2015

Underskrives af dirigent og referent.

§ 14. Ikrafttrædelse. Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 25.3.2015. Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, Foreningen Svinø Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet foreningen Svinø Forsamlingshus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for foreningen hidtidige forpligtelser og gæld.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. juni 2021.

Underskrives af dirigent og referent.

Kun de nødvendige ændringer af datoer.

 

VEDTÆGTER Nuværende

for

Foreningen

Svinø Forsamlingshus    

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Foreningen Svinø Forsamlingshus. Foreningens adresse er Svinø vej 127, Svinø 4750 Lundby

2. Formål. Foreningens formål er at drive og opretholde Svinø Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere og er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse gennem dennes Amtsforeningen. Og udlejes kun til medlemmer.

3. Medlemmer. Medlemskabet er personligt på navn. Enhver myndig borger, en forening eller lovlig organisation, kan optages som medlem. Dog skal forretningsudvalget godkende ethvert medlems optagelse i foreningen. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et medlemsbevis. Medlemsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv, eller på anden måde. En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab. Medlemskontingentet opkræves af foreningens kasserer i november måned. Er et medlem i kontingent restance, d.v.s. betales kontingentet ikke i november måned efter påkrav, kan bestyrelsen skriftligt opfordre medlemmet til, at betale kontingent i løbet af 14 dage. Ethvert medlem som ikke inden 1. oktober har udmeldt sig af foreningen, skal betragtes som medlem for det følgende regnskabsår. Et medlem har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller på at få afkast af forsamlingshusets værdi.

4. Generalforsamlinger. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af første kvartal. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker i et udbredt lokalt blad efter bestyrelsens bestemmelse, samt på Svinøweb.dk. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før. Regnskabet skal, i revideret stand, ligge til eftersyn for foreningens medlemmer hos kassereren i mindst 8 dage før generalforsamlingen, og kan rekvireres på mail.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, stemmetæller.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, samt godkendelse.

4. Kassererens fremlæggelse af budget for det næste regnskabsår, samt godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Vedtagelse af kontingent for det næste år.

7. Valg af:  a) bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år 2, i lige år 3,

b) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

c) 2 bilagskontrollører for 2 år, på valg forskudt,

d) 1 bilagskontrollørsuppleant for 1 år,

8. Eventuelt.            Intet kan besluttes herunder

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger evt. stemmetællere Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativt flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved hver afstemning kan hvert tilstedeværende medlem afgive 1 stemme.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlinger, men uden stemmeret. Der kan max. være 1 bestyrelsespost pr. husstand.

Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 25 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

5. Bestyrelsen.  Inden for rammerne a) af den gældende retstilstand, b) af disse vedtægter og c) af generalforsamlingernes beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål. Bestyrelsen har ansvaret for forsamlingshusets rette brug og drager omsorg for såvel huset som omgivelsernes vedligehold.

6. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år.  Bestyrelsen udpeger af sin midte formand og kasserer, som ikke kan være samme person, og fordeler andre opgaver imellem sig. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusiv indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder, så ofte det findes nødvendig, dog minimum 4 gange årligt. Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan vederlagsfrit låne forsamlingshuset til EGNE private fester. Dog skal der betales for forbrug, rengøring etc.

Ved arrangementer der afholdes af Forsamlingshuset betaler bestyrelsesmedlemmer ikke for indgang og mad. Dette inkluderer ikke drikkevarer.

7. Økonomi, regnskab og revision. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 bilagskontrollører til at revidere regnskabet og 1 bilagskontrollørsuppleant til at indtræde i en bilagskontrollørers fravær.  Af et evt. overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlemsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales. Kassereren er ansvarlig for, at der findes en, til enhver tid, ajourført medlemsliste.

8. Tegning. Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen kan optage driftslån på op til 25 % af den offentlige ejendomsværdi mod pant i forsamlingshuset. Låneoptagelse og pantsætning derudover og evt. køb eller salg af fast ejendom kræver en generalforsamlingsbeslutning.

9. Hæftelse. Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelses-medlem, valgt bilagskontrollører eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

10. Medlemskab, rettigheder og pligter. Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen.   Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, mortificerer bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i medlems-protokollen. Tilsvarende sker mortifikation ved dødsfald, ved mere end et års kontingentrestance eller ved udmeldelse. Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden forud for et nyt år og med virkning for dette.  Ved medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt for en generalforsamling.  En evt. retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor. 

11. Vedtægtsændringer En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud pr. brev med forslagene vedlagt. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt. Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja og nejstemmer.

12. Foreningens opløsning. Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling pr. brev med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse.  Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja og nej stemmer. 

13. Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.

Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler overgår til almennyttige kulturelle formål i Svinø sogn og tilstødende sogne.  Til for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

14. Ikrafttrædelse.   Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 13.12.2012.  Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, Foreningen Svinø Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet foreningen Svinø Forsamlingshus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for foreningen hidtidige forpligtelser og gæld. 

Således vedtaget på generalforsamlingen

Den 25.3.2015

Underskrives af dirigent og referent