Aktiviteter

Svinø Borgerforening  afholder generalforsamling

I Svinø forsamlingshus
 tirsdag den 28. september 2021

Der startes med spisning kl 18 genealforsamling ca. kl 19.Tilmelding til spisning nødvendig til Birthe

Da generalforsamling 2020 ikke er afholdt pga. Corona restriktioner, Har bestyrelsen besluttet at det er dagsorden fra 2020 med de tilhørende vagl der vil være gældende ved denne forsamling.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 3 vedr. valg, det er rent administrativt.

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

formand for to år (ulige år) 

kasserer for to år (lige år)  (Birthe Petersen er på valg -modtager genvalg)

2 bestyrelsesmedlemmer for to år (ulige år)

3 bestyrelsesmedlemmer for to år (lige år) (Marilin, Tina og Frank er på valg og er villig til genvalg)

2 suppleanter for et år  ( Dorthe og Kia - Kia modtager genvalg - Dorthe ønsker ikke genvalg)

1 revisor for et år  (På valg Jens Hansen)

1 revisorsuppleant for et år (på valg Orla Andersen)

7. Eventuelt

§

Forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag behandles ikke.