Aktiviteter

Svinø Borgerforening  afholder generalforsamling i marts

I Svinø forsamlingshus
 

Onsdag den 25 marts 2020 kl 19.

Der startes med spisning kl 18 genealforsamling ca. kl 19.Tilmelding til spisning nødvendig til Birthe

 

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

formand for to år (ulige år) 

kasserer for to år (lige år)  (Birthe Petersen er på valg -modtager genvalg)

2 bestyrelsesmedlemmer for to år (ulige år)

3 bestyrelsesmedlemmer for to år (lige år) (Marilin, Tina og Frank er på valg og er villig til genvalg)

2 suppleanter for et år  ( Dorthe og Kia - Kia modtager genvalg - Dorthe ønsker ikke genvalg)

1 revisor for et år  (På valg Jens Hansen)

1 revisorsuppleant for et år (på valg Orla Andersen)

7. Eventuelt

§

Forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag behandles ikke.