Aktiviteter

Svinø Borgerforening  afholder generalforsamling i marts

I Svinø forsamlingshus
 

Torsdag den 4. april 2019 kl. 18

 

Der startes med spisning kl 18 genealforsamling ca. kl 19.Tilmelding til spisning nødvendig til Birthe

 

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

formand for to år (ulige år)  (Peter er på valg og er villig til genvalg)

kasserer for to år (lige år)

2 bestyrelsesmedlemmer for to år (ulige år) (Finn og Jesper er på valg og er villig til genvalg)

3 bestyrelsesmedlemmer for to år (lige år)

2 suppleanter for et år (Dorte og Kia er på valg og er villig til genvalg)

1 revisor for et år

1 revisorsuppleant for et år

7. Eventuelt

§

Forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag behandles ikke.