Aktiviteter

Svinø Borgerforening  afholder generalforsamling i marts

I Svinø forsamlingshus
 

dato for 2020 ikke fastsat endnu 

 

Der startes med spisning kl 18 genealforsamling ca. kl 19.Tilmelding til spisning nødvendig til Birthe

 

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

formand for to år (ulige år)  (Peter er på valg og er villig til genvalg)

kasserer for to år (lige år)

2 bestyrelsesmedlemmer for to år (ulige år) (Finn og Jesper er på valg og er villig til genvalg)

3 bestyrelsesmedlemmer for to år (lige år)

2 suppleanter for et år

1 revisor for et år

1 revisorsuppleant for et år

7. Eventuelt

§

Forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag behandles ikke.