Aktiviteter

Svinø Borgerforening  afholder generalforsamling

I Svinø forsamlingshus

2024

Svinø Borgerforening afholder generalforsamling i Svinø forsamlingshus tirsdag den 2. april 2024.

Der startes med spisning kl 18. Generalforsamlingen er ca. kl 19.

Tilmelding til spisning (Gratis) er nødvendig til Birthe senest tirsdag den 26. marts med SMS til 23449609

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag behandles ikke.

Husk, at alle personer med folkeregisteradresse på Svinø har møde- og taleret.  Alle myndige personer har stemmeret og er valgbare til bestyrelse eller som revisor.

.

PS 

Følgende er på valg til bestyrelsen:

 Formand for 2 år: Marilin (valgt for 1 år i 2023: Villig til genvalg.  

 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  Finn og Jesper: Begge er villige til genvalg.

 2 suppleanter for 1 år: Vi har ikke haft suppleanter i det sidste år. Birthe foreslår Anne,

Hvis nogen ønskerat melde sig som suppleanter så giv lyd eller gerne mød op

Revisor for 1 år: Jens Hansen foreslås genvalgt.

 Revisorsuppleant for 1 år: Lars Olsgaard foreslås genvalgt.