Referater

 

 Referat af generalforsamling i Svinø Borgerforeningen 4. april 2019

 

Dagsorden:

1) valg af dirigent

2) Valg af to stemmetæller

3) Formandens beretning

4) Fremlæggelse af revideret regnskab

5) Indkomne forslag

6 Valg

 

 

Formand for to år  (Peter modtager genvalg)

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Finn og Jesper modtager genvalg)

2 suppleanter for 1 år (Dorte og Kia modtager genvalg)

1 revisor for et år (Jens)

1 Revisorsuppleant for et år (Thomas)

7) Evt.

 

 

Ad 1) Bestyrelsen indstiller Frank som dirigent.

 Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og er beslutningsdygtige.

Ad 2) Kim Sørensen og Orla Andersen vælges som stemmetæller.

 

Ad 3) Formanden fremlagde sin beretning vedrørende årets gang og konkluderede, at der har været tilfredsstillende tilslutning til de afholdte arrangementer. 

 

Peter roser Frank for opdateringer på Hjemmesiden som nu har mange besøgende og nyhederne ajourføres til alles orientering.

 

 Nye initiativer- bestyrelsen planlægger at invitere til ” affaldsindsamling langs vejene” med efterfølgende fællesspisning. Der er fælles enighed om, at også her på Svinø flyder det med affald langs vejkanterne og det håber  vi  mange af jer vil bidrage med at forskønne. Bestyrelsen sender invitation vedrørende dette efter næste afholdte bestyrelsesmøde.

 

 Bestyrelsen agter i den kommende sommer, at invitere til fællesspisning i en anden ramme end sædvanligt. Tanken er, at vi samles ved grillpladsen og medbringer selv det kød vi vil grille og bestyrelsen (Birthe og Tina vores super kokkehold) sørger for salater og tilbehør. Dette vil der komme mere info omkring senere.

 

Formanden takker bestyrelsesmedlemmerne for det store engagement og det fine aktivitetsniveau.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

Ad 4) Regnskab

 Kasseren fremlagde årsregnskabet for 2018 og konkluderede, at årsresultatet blev et overskud på 13.988 kr

  Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5) Der var ingen forslag.

 

Ad 6) Valg:

                 Formand Peter Christensen blev genvalgt for 2 år.

                 Bestyrelsesmedlemmerne Finn og Jesper blev genvalgt for 2 år.

                 Suppleanter Dorte og Kia blev genvalgt for 1 år.

                 Revisor Jens Hansen blev genvalgt for 1 år.

                 Orla Andersen blev nyvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

 

Ad 7) Evt

 Kim Sørensen foreslår om, man f.eks kan kombinere fællesspisning med et arrangement som Banko. Punktet blev drøftet og der var forslag om, evt at invitere til brætspil, kortspil og andre spil- der blev ingen konklusioner men en løs drøftelse og enighed om, at punktet vil blive taget op på et senere tidspunkt.

 

Jens Hansen opfordrer til, at bestyrelsen kontakter kommunen når der konstateres huller i vejen og evt andre misligeholdelser der bør udbedres.

 Orla gør opmærksom på, at kommunen har en hjemmeside, hvor man kan                  indberette skader/huller i vejene som også kan benyttes.

 

  Birgitte Bagger forespørger om bestyrelsen vil overveje, at donere et beløb til udskiftning af forsamlingshusets emhætte. Dette drøftes på førstkommende møde.

 

                

                 Referent Kia Lilholm Kramer

                 Dirigent Frank Lilholm Pedersen